Giám sát giá tôm tuần 28/4-3/5
 

Giám sát giá tôm tuần 28/4-3/5

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu tại Sóc Trăng

Tên mặt hàng

2/5/2019

26/4/2019

25/4/2019

Tôm thẻ chân trắng 100 con/kg

81000-83000

81000-83000

81000-83000

Tôm thẻ chân trắng 90 con/kg

86000-88000

86000-88000

86000-88000

Tôm thẻ chân trắng 80 con/kg

91000-93000

91000-93000

91000-93000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp