Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 8/10-12/10
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 8/10-12/10

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

11/10

10/10

09/10

08/10

Ghi chú

Ngô: 

Mỹ - CBOT

145.3

142.7

143.5

144.2

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

150.1

147.5

148.2

149.0

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil – BMF

162.8

163.4

168.6

169.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil – BMF

167.7

167.7

171.8

173.3

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina – FOB

164.0

161.0

162.0

163.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Argentina – FOB

168.0

165.0

167.0

169.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

186.7

187.5

189.2

188.9

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

194.4

195.2

196.7

196.2

Kỳ hạn tháng 3/2019

Argentina - FOB

232.0

232.0

232.0

232.0

Kỳ hạn tháng 10/2018

Argentina - FOB

220.0

220.0

220.0

220.0

Kỳ hạn tháng 12/2018

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

315.3

313.1

317.1

319.5

Kỳ hạn tháng 11/2018

Mỹ - CBOT

320.6

318.2

322.1

324.4

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

397.0

396.0

400.0

401.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Argentina - FOB

406.0

405.0

408.0

410.0

Kỳ hạn tháng 12/2018-2/2019

Brazil - BMF

325.4

313.2

317.1

319.6

Kỳ hạn tháng 11/2018

Brazil - BMF

320.6

318.2

322.2

324.5

Kỳ hạn tháng 1/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

349.3

348.1

350.4

351.2

Kỳ hạn tháng 12/2018

Mỹ - CBOT

350.1

348.6

350.8

351.4

Kỳ hạn tháng 1/2019

Argentina - FOB

346.0

346.0

349.0

347.0

Kỳ hạn tháng 10-11/2018

Argentina - FOB

351.0

350.0

352.0

353.0

Kỳ hạn tháng 12/2018