Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi thế giới tuần 18/6-22/6

Giá ngũ cốc và hạt thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

21/06

20/06

19/06

18/06

Ghi chú

Ngô

Mỹ - CBOT

140.5

139.4

139.2

140.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

144.2

143.1

143.0

143.9

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

165.4

165.7

171.0

173.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

160.9

159.2

163.2

165.3

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

167.0

-

166.0

167.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

182.0

179.4

175.5

180.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

186.1

183.4

179.8

184.2

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

263.0

-

263.0

268.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương

Mỹ - CBOT

323.5

326.8

326.7

333.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

325.3

328.6

328.6

335.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

376.0

-

365.0

372.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

323.5

326.8

326.7

333.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

325.3

328.7

328.3

335.8

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

365.8

367.4

368.8

369.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

366.9

369.1

370.8

372.2

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

368.0

-

371.0

371.0

Kỳ hạn tháng 6

 

Tin tham khảo