Giám sát giá phân bón tuần 14/4-19/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá phân bón tuần 14/4-19/4/2017

Giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn.

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2016, Vnd/kg

 

19/04/2017

18/04/2017

17/04/2017

15/04/2017

14/04/2017

Urê

 

 

 

 

 

Ure Trung Quốc hạt trong

6400-6500

6400-6500

6400-6500

6400-6500

6400-6500

Ure Phú Mỹ

6400-6600

6400-6600

6400-6600

6400-6600

6400-6600

Ure Cà Mau

6200-6400

6200-6400

6200-6400

6200-6400

6200-6400

Kali

 

 

 

 

 

Kali Phú Mỹ (bột)

6000-6100

6000-6100

6000-6100

6000-6100

6000-6100

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

6900-7000

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

6850-6900

6850-6900

6900-7000

6900-7000

6900-7000

Kali bột Apromaco (kho Long An)

5850

5850

5850

5850

5850

Kali miểng Apromaco (kho Sài Gòn; Long An, An Giang, Cần Thơ)

6750

6750

6750

6750

6750

DAP

 

 

 

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

9700-9750 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan, Gia Vũ 9700-9750)

9700-9750 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan, Gia Vũ 9700-9750)

9800 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan 9800)

9800 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan 9800)

9800 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan 9800)

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

DAP Đình Vũ 16-45

8000-8050 (dự kiến 24/4 có hàng về)

8000-8050 (dự kiến 24/4 có hàng về)

8000-8050

8000-8050

8000-8050

NPK

 

 

 

 

 

NPK Hàn Quốc 16-16-8 (không có TE)

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

8200-8300

8200-8300

8200-8300

NPK Baconco 16-16-8+13S

8200-8400

8200-8400

8200-8400

8200-8400

8200-8400

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

NPK Bình Điền 16-16-8+9S+TE

8700-8750

8700-8750

8700-8750

8700-8750

8700-8750

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8700-8850

8700-8850

8700-8850

8700-8850

8700-8850

NPK Phú Mỹ (Nga 15-15-15 +TE)

11550-11700

11550-11700

11550-11700

11550-11700

11550-11700

SA

 

 

 

 

 

SA Nhật – K.Cương

3900-4000

3900-4000

3900-4000

3900-4000

3900-4000

SA Phú Mỹ (Nhật)

3600-3850

3600-3850

3600-3850

3600-3850

3600-3850

 

19/04/2017

18/04/2017

17/04/2017

15/04/2017

14/04/2017

Urê

 

 

 

 

 

Ure Trung Quốc hạt trong

6400-6500

6400-6500

6400-6500

6400-6500

6400-6500

Ure Phú Mỹ

6400-6600

6400-6600

6400-6600

6400-6600

6400-6600

Ure Cà Mau

6200-6400

6200-6400

6200-6400

6200-6400

6200-6400

Kali

 

 

 

 

 

Kali Phú Mỹ (bột)

6000-6100

6000-6100

6000-6100

6000-6100

6000-6100

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

6900-7000

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

6850-6900

6850-6900

6900-7000

6900-7000

6900-7000

Kali bột Apromaco (kho Long An)

5850

5850

5850

5850

5850

Kali miểng Apromaco (kho Sài Gòn; Long An, An Giang, Cần Thơ)

6750

6750

6750

6750

6750

DAP

 

 

 

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

9700-9750 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan, Gia Vũ 9700-9750)

9700-9750 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan, Gia Vũ 9700-9750)

9800 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan 9800)

9800 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan 9800)

9800 (Toàn Nghĩa 9650; Nguyễn Phan 9800)

DAP xanh Tường Phong 64% (hàng đóng lại bao)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

9300-9350 (Apromaco chào tại kho 9400)

DAP Đình Vũ 16-45

8000-8050 (dự kiến 24/4 có hàng về)

8000-8050 (dự kiến 24/4 có hàng về)

8000-8050

8000-8050

8000-8050

NPK

 

 

 

 

 

NPK Hàn Quốc 16-16-8 (không có TE)

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

8200-8300

8200-8300

8200-8300

NPK Baconco 16-16-8+13S

8200-8400

8200-8400

8200-8400

8200-8400

8200-8400

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

NPK Bình Điền 16-16-8+9S+TE

8700-8750

8700-8750

8700-8750

8700-8750

8700-8750

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp