Giám sát giá đường tuần 2/10-8/10/2019
 

Giám sát giá đường tuần 2/10-8/10/2019

Xu hướng giá đường thô NewYork theo tuần cập nhật đến tuần 2/10-8/10, cent/lb

Kỳ hạn

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tuần 2/10-8/10

10/2019

11.2

11.9

12.6

03/2020

12.2

12.8

12.7

05/2020

12.3

12.9

12.8

07/2020

12.4

12.9

13.1

10/2020

12.7

13.1

13.7

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London theo tuần cập nhật đến tuần 2/10-8/10, USD/tấn

Kỳ hạn

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tuần 2/10-8/10

12/2019

329.4

346.5

339.7

03/2020

331.3

348

339

05/2020

335.7

351.8

344.3

08/2020

340.5

355

348.7

10/2020

344.8

358.3

352.6

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE theo tuần cập nhật đến tuần 2/10-8/10, NDT/tấn

Kỳ hạn

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tuần 2/10-8/10

SR911

5490

5617

5605

SR001

5436

5515

5541

SR003

5387

5468

5505

SR005

5341

5418

5446

SR007

5333

5406

5444

SR009

5339

5419

5449

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp