Giám sát giá cao su tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá cao su tuần 31/12-4/1

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại

3/1

2/1

1/1

31/12

28/12

TB T1/1

TB T4/12

Thay đổi TB T1/1 so với T4/12

RSS1

31000

   

31000

31000

31,000

31,000

0

RSS3

30300

   

30300

30300

30,300

30,300

0

SVR 3L

29800

   

29800

29800

29,800

29,800

0

SVR L

30200

   

30200

30200

30,200

30,200

0

SVR 5

29500

   

29500

29500

29,500

29,500

0

SVR 10

28200

   

28200

28200

28,200

28,200

0

SVR 20

27900

   

27900

27900

27,900

27,900

0

Nguồn: Agromonitor tổng hợp