Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2018-1/2019
 

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2018-1/2019

Giá Urea (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2018-1/2019, (USD/tấn, FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (T1/1: tuần 1/1; T2/1: tuần 2/1; T3/1: tuần 3/1)