Giá ure tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ure tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

Giá ure tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017, Vnd/kg

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (*): từ 1/12-7/12