Giá Ure tại thị trường Việt Nam đã giữ xu hướng tăng kể từ đầu tháng 4/2019
 

Giá Ure tại thị trường Việt Nam đã giữ xu hướng tăng kể từ đầu tháng 4/2019

Tương quan giá Ure Việt Nam và Ure thế giới năm 2019

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 3-4/2019: giá bình quân theo tuần)