Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-6/2018
 

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-6/2018

Giá Ure giao dịch tại Việt Nam từ 1/2017-6/2018, VND/kg

Nguồn: AgroMonitor; (*) tính đến 03/06