Giá thành nhập khẩu cao hơn giá giao dịch thực tế, DNTM khô đậu tương phải chịu lỗ nặng trong tháng 7
 

Giá thành nhập khẩu cao hơn giá giao dịch thực tế, DNTM khô đậu tương phải chịu lỗ nặng trong tháng 7

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016-7/2018 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo