Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 17/8/2019
 

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 17/8/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ổn định

Chủng loại

17/8/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

5,900-6,000

0

Tin tham khảo