Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 16/7/2019
 

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò ngày 16/7/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Lấp Vò tăng

Chủng loại

16/7/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

5,900

100

Tin tham khảo