Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 13/6/2019
 

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ngày 13/6/2019

Giá tấm 1,2 HT tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/6/2019

+/-

Tấm 1,2 HT

5,900

0

Tin tham khảo