Giá phân bón một số khu vực trên thị trường thế giới giai đoạn 2017-2018
 

Giá phân bón một số khu vực trên thị trường thế giới giai đoạn 2017-2018

Giá phân bón một số khu vực trên thị trường thế giới giai đoạn 2017-2018, USD/tấn

Nguồn: Agromonitor tổng hợp