Giá ngô và lúa mỳ CBOT tăng do lực mua kỹ thuật của thị trường
 

Giá ngô và lúa mỳ CBOT tăng do lực mua kỹ thuật của thị trường

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

5/3

4/3

Ghi chú

Ngô: giá ngô và lúa mỳ CBOT tăng do lực mua kỹ thuật của thị trường

Mỹ - CBOT

147.9

147.5

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

151.3

150.9

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil – BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina – FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 3-6/2019

Argentina – FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 7/2019

Lúa mỳ:

Mỹ - CBOT

170.0

167.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

172.0

169.4

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 7/2019

Đậu tương: ngược lại, giá đậu tương và khô đậu tương giảm do chưa có thông tin mới về đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Mỹ - CBOT

335.7

336.6

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

340.8

341.7

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 4-5/2019

Argentina - FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

341.8

342.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

345.9

346.3

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 4/2019

Argentina - FOB

-

-

Kỳ hạn tháng 5-7/2019

Tin tham khảo