Giá ngô CBOT ngày 2/10/19 – Tiếp tục đà tăng điểm trong phiên hôm qua nhờ báo cáo tồn kho của Bộ NN Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng
 

Giá ngô CBOT ngày 2/10/19 – Tiếp tục đà tăng điểm trong phiên hôm qua nhờ báo cáo tồn kho của Bộ NN Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

1/10

30/9

Ghi chú

Ngô: giá ngô tiếp đà tăng điểm trong phiên hôm qua do báo cáo tồn kho của Bộ NN Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Mỹ - CBOT

154,5

152,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Mỹ - CBOT

159,2

157,2

Kỳ hạn tháng 3/2020

Brazil – BMF

162,7

162,3

Kỳ hạn tháng 11/2019

Brazil – BMF

167,4

167,0

Kỳ hạn tháng 1/2020

Argentina – FOB

157,0

155,0

Kỳ hạn tháng 10/2019

Argentina – FOB

160,0

158,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Tin tham khảo