Giá nếp Long An nhích lên do nguồn ít, thời tiết nắng lên song thương lái chưa mua nhiều