Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016 – 4/2017
 

Giá một số loại DAP tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016 – 4/2017

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (*: cập nhật đến 13/4)