Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 07/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 07/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ tại Đồng Tháp ổn định

Chủng loại

Ghi chú

07/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,700-5,800

0

Tin tham khảo