Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 06/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại Đồng Tháp ngày 06/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ tại Đồng Tháp giảm

Chủng loại

Ghi chú

06/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,700-5,800

-50

Tin tham khảo