Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 09/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 09/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

09/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,800

25

Tin tham khảo