Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 08/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tại An Giang ngày 08/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ tại An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

08/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,750-5,800

25

Tin tham khảo