Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 25/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 25/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

25/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,750-5,800

125

Tin tham khảo