Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 22/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 22/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

22/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,600-5,700

25

Tin tham khảo