Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 20/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 20/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

20/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,600-5,650

-75

Tin tham khảo