Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 19/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 19/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu tăng

Chủng loại

Ghi chú

19/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,700

75

Tin tham khảo