Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 11/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 11/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

11/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,700-5,850

-25

Tin tham khảo