Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 05/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 05/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ổn định

Chủng loại

Ghi chú

05/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,800

0

Tin tham khảo