Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 04/06/2018
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu ngày 04/06/2018

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 vụ Hè Thu giảm

Chủng loại

Ghi chú

04/06/2018

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,800

-150

Tin tham khảo