Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch đầu 6/2019 tại Đồng Tháp – Cần Thơ ngày 18/5/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch đầu 6/2019 tại Đồng Tháp – Cần Thơ ngày 18/5/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 thu hoạch đầu 6/2019 tại Đồng Tháp – Cần Thơ ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/5/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,000-5,200

0

Tin tham khảo