Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 17/10/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ngày 17/10/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

17/10/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

6,100

0

Tin tham khảo