Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 10/8/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Đồng Tháp ngày 10/8/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 Đồng Tháp giảm

Chủng loại

Ghi chú

10/8/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,500-5,700

-100

Tin tham khảo