Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 30/9/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ tăng

Chủng loại

Ghi chú

30/9/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,700-5,800

200

Tin tham khảo