Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ ngày 16/9/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ tăng

Chủng loại

Ghi chú

16/9/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,400

50

Tin tham khảo