Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ - Kiên Giang ngày 19/9/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ - Kiên Giang ngày 19/9/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 tại Cần Thơ - Kiên Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

19/9/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,300-5,400

0

Tin tham khảo