Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 25/3/2019
 

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 25/3/2019

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ổn định

Chủng loại

Ghi chú

26/3/2019

+/-

Đài Thơm 8

Tại ruộng

5,100-5,150

0

Tin tham khảo