Giá lúa nếp tươi An Giang – Huyện Tri Tôn – An Giang tại ruộng ngày 26/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá lúa nếp tươi An Giang – Huyện Tri Tôn – An Giang tại ruộng ngày 26/06/2017

Giá lúa nếp tươi An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

26/06

+/-

Nếp

Tại ruộng

5,300-5,400

+150

 

Tin tham khảo