Giá lúa Nếp Long An ngày 22/06/2018
 

Giá lúa Nếp Long An ngày 22/06/2018

Giá lúa Nếp Long An giảm

Chủng loại

Ghi chú

22/06/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

4,800-5,000

-100

Tin tham khảo