Giá lúa Nếp Long An ngày 15/06/2018
 

Giá lúa Nếp Long An ngày 15/06/2018

Giá lúa Nếp Long An giảm

Chủng loại

Ghi chú

15/06/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,000

-200

Tin tham khảo