Giá lúa Nếp Long An ngày 12/06/2018
 

Giá lúa Nếp Long An ngày 12/06/2018

Giá lúa Nếp Long An tăng

Chủng loại

Ghi chú

12/06/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,200-5,250

25

Tin tham khảo