Giá lúa Nếp Long An ngày 11/06/2018
 

Giá lúa Nếp Long An ngày 11/06/2018

Giá lúa Nếp Long An giảm

Chủng loại

Ghi chú

11/06/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,200

-50

Tin tham khảo