Giá lúa Nếp An Giang ngày 23/04/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 23/04/2018

Giá lúa Nếp An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

23/04/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,200

0

Tin tham khảo