Giá lúa Nếp An Giang ngày 22/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 22/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

22/06/2018

+/-

Nếp An Giang

Tại ruộng

4,800

-150

 

Tin tham khảo