Giá lúa Nếp An Giang ngày 15/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 15/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

15/06/2018

+/-

Nếp An Giang

Tại ruộng

4,900-5,000

-100

Tin tham khảo