Giá lúa Nếp An Giang ngày 12/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 12/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

12/06/2018

+/-

Nếp An Giang

Tại ruộng

5,000-5,100

0

Tin tham khảo