Giá lúa Nếp An Giang ngày 11/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 11/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

11/06/2018

+/-

Nếp An Giang

Tại ruộng

5,000-5,100

50

Tin tham khảo