Giá lúa Nếp An Giang ngày 08/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 08/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang tăng

Chủng loại

Ghi chú

08/06/2018

+/-

Nếp An Giang

Tại ruộng

4,900-5,000

150

Tin tham khảo