Giá lúa Nếp An Giang ngày 04/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 04/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang giảm

Chủng loại

Ghi chú

04/06/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

4,800

-

Tin tham khảo