Giá lúa Nếp An Giang ngày 01/06/2018
 

Giá lúa Nếp An Giang ngày 01/06/2018

Giá lúa Nếp An Giang ổn định

Chủng loại

Ghi chú

01/06/2018

+/-

Nếp Long An

Tại ruộng

5,300

0

Tin tham khảo